• Stiri

Modificări OG. 26/2000 

ÎNŞTIINŢARE

 

CĂTRE  TOATE  STRUCTURILE  COLUMBOFILE  AFILIATE  U.C.P.R.

 

Vă facem cunoscut faptul că prin Legea 129/2019  au fost aduse şi modificări ale art. 6 al.(3-4), art.13 al.(1si 4) , art.27 al.(2) , art.34 al.(4) -4*,4**, 4***, 4**** .din OG.26/2000 

                Deosebit de important este şi art. 63 din L.129/2019 potrivit căruia :” În termen de 12 luni de  la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociaţiile ţi fundaţiile au obligaţia completării documentelor conform cerinţelor art. 6,7,16,17 din O.G.26/2000 aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 246/2005. La expirarea termenului (26.07.2020) asociaţiile şi fundaţiile care nu s-au conformat acestei obligaţii, se dizolvă prin hotărâre judecătorească  la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate .”

 

                În concordanţă cu normele legii (şi paractica instanţelor judecătoreşti) vă facem următoarele precizări:

 

                   Pentru constituirea unei asociaţii fără scop lucrativ sunt necesare:

–                 actul constitutiv  care va conţine datele de identificare ale membrilor fondatori, C.N.P., seria şi nr. C.I., domiciliul; actul constitutiv  va fi autentificat notarial sau atestat prin semnătură unui avocat, indiferent dacă asociaţia va  avea  sau nu va avea personalitate juridică.

                  NOTĂ: denumirea asociaţiei va cuprinde în mod obligatoriu cuvantul “asociaţie”-(ex. Asociatia Clubul Sportiv Columbofil “porumbelul voiajor” Bucşani).

–                    la actul constitutiv se ataşează: copia actului de identitate (vizată pentru conformitate cu originalul) ale tuturor membrilor Biroului Director şi a Cenzorului , precum şi cazierul fiscal al acestora.

–                    dovada sediului social al asociaţiei

–                    dovada constituirii capitalului social iniţial al asociaţiei – 2 salarii minime brute pe economie ( în bani sau în bunuri utile asociaţiei  – însoţite de factura  sau bonul de cumpărare)

 

–                    Statutul asociaţiei – autentificat notarial sau atestat de către un avocat.

–                    Rezervarea denumirii – de la Ministerul Justiţiei

–                    împuternicirea persoanei  (cu datele de identificare) care va depune cererea de înscriere a asociaţiei, precum şi declaraţia pe proprie răspundere, care va cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei (dacă este cazul)

 

                      Până la data  de 21 iulie  2020 , asociaţiile (cluburile sportive-columbofile) au obligaţia completarii documentelor menţionate mai sus, conform cerinţelor legii – precum şi referitoare la arătarea beneficiarilor reali  şi depunerea actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi 

 

                           Asociaţiile care solicită obţinerea personalitătii juridice – vor depune –prin persoana imputernicită-dosarul complet insoţit de o cerere, la instanţa judecătoriei unde se află sediul social al asociaţiei .

 

                          Atragem atenţia asupra faptului că, oricare modificare a actului constitutiv , a Statutului precum şi a componenţei Biroului Director se va face exclusiv prin hotărarea adunării generale a asociaţiei.

 

                         Dat fiind termenul relativ scurt – 26.07.2020-  în care  asociaţiile trebuie să se conformeze normelor legii 129/2019 – recomandăm tuturor asociaţiilor columbofile afiliate U.C.P.R. să ia toate măsurile statutare pentru intrarea în legalitate  a activităţii lor.