• Stiri

Modificări R.N.S.- avizate C.N.S. și C.D

      În atenția conducerilor cluburilor afiliate U.C.P.R. 

 

      Urmare a ședinței Comitetului Național de Specialitate (C.N.S.) din data de 29 octombrie 2023 și a ședinței Consiliului Director (C.D.) din data de 01 noiembrie 2023, au fost avizate următoarele propuneri de modificare a R.N.S., care vor fi supuse aprobării Adunării Generale în ședința din data de 19 noiembrie 2023:

 

Art.8 lit.a
Concursurile sportive cu porumbeii maturi au loc începând din ultimul week-end al lunii aprilie și până în primul weekend al lunii august, angajarea unui porumbel la concurs neputând să se facă mai mult de 15 etape.
Angajarea unui porumbel de la un concurs la un alt concurs se poate face DOAR după efectuarea desigilării primului concurs și/sau după expirarea duratei de concurs stabilită în cuprinsul prezentului regulament.
În planurile de zbor ale cluburilor vor fi înscrise un număr egal de concursuri (de același tip), maxim care vor putea fi organizate de către acestea în cadrul aceluiași campionat național.
Într-un plan de zbor (sezon maturi) se pot aproba maximum 15 etape viteză-demifond, care pot fi dublate cu maximum 5 etape fond și 6 etape maraton/maraton extrem.
În cazul în care, în același club există opțiunea de a participa la etape de concurs de același fel (peste 500km) pe două rute de zbor diferite, se vor trece în planul de zbor la aceeași dată ambele etape, iar crescătorul va nominaliza etapa care dorește să i se ia în calcul la categoria “crescător”. Nominalizarea se face la începutul sezonului, pe baza de tabel anexat planului de zbor (anexa 14), care va conține numele si prenumele crescătorului (tandem, pseudonim, etc) precum și etapele (data și localitatea de lansare) pentru care se face opțiunea.
De regulă, concursurile oficiale se organizează în weekend. Devansarea sau amânarea acestora se poate face în condiții excepționale (ex: condiții meteo nefavorabile, etc). În cazul în care, în cadrul aceluiași weekend se aprobă în planul de zbor, două sau mai multe etape de concurs (de categorii diferite sau conform prevederilor prezentului regulament), iar din motive întemeiate una dintre etapele respective se devansează sau se amână pentru alta dată, columbofilul nu poate angaja același porumbel decât la o singură etapă aprobată pentru weekend-ul respectiv.
Nerespectarea acestor prevederi, duce la anularea rezultatelor crescătorului la toate etapele (din weekend-ul respectiv) la care a angajat același porumbel.
Modul de ordonare și de intercalare a concursurilor și eventualele modificări față de planul de zbor se pot face DOAR cu acordul majorității.
În cazul în care organizatorul inversează o etapă de concurs aprobată în planul de zbor cu alta etapa de concurs aprobată, inversarea făcându-se într-un weekend în care inițial au fost aprobate două sau mai multe etape de concurs (de categorii diferite sau conform prevederilor prezentului regulament), obligatoriu etapa înlocuită va avea același statut ca și etapa inițială, adică crescătorul nu va putea angaja același porumbel decât la maximum o singură etapă
(indiferent dacă etapa înlocuită va fi organizată la aceeași dată sau alta față de restul etapelor aprobate pentru weekend-ul respectiv). Nerespectarea acestor prevederi duce la anularea rezultatelor crescătorului la toate etapele (din weekend-ul respectiv) la care a angajat același porumbel.

 

Art.8 lit.b
Planurile concursurilor (Anexa 14), redactate în trei exemplare, trebuie obligatoriu semnate, cu numele și prenumele scrise citeț, de către președintele și responsabilul tehnic-sportiv al clubului și ștampilate corespunzător. Aceste trei exemplare se vor trimite obligatoriu la C.N.S. pentru vizare până la 01 martie. Un exemplar va rămâne la dosarul clubului arhivat la U.C.P.R., iar două exemplare vor fi returnate clubului. Un exemplar al planului de concursuri va însoţi dosarul primului concurs către omologatorul concursurilor desemnat de C.N.S., spre luare la cunoștință și urmărire.
În planurile concursurilor (Anexa 14) vor fi omologate DOAR etapele de zbor care respectă prevederile prezentului regulament, etapele private (inclusiv cele de tip “derby privat” – cu premieri extra regulament) fiind excluse. Se va introduce o notă în cuprinsul Anexei 14 prin care atât președintele cât și responsabilul tehnic al clubului (semnatarii anexei) vor declara ca au luat la cunoștință de prevederile RNS, iar etapele de concurs propuse spre aprobare vor respecta întocmai condițiile de organizare și participare impuse de regulament.
Aceleași prevederi se aplică și în organizarea concursurilor cu pui, care se vor desfășura între 31.07 și 15.10 (maximum 10 etape viteză-demifond, dublate de maximum 3 etape fond și 2 etape maraton). Planurile concursurilor cu puii vor fi înaintate pentru avizare de către C.N.S. până la data de 1 iulie a fiecărui an sportiv.
La concursurile organizate cu puii se aplică aceleași prevederi și sancțiuni referitoare la modalitatea de angajare a unui porumbel descrise la art. 8 lit.a, specifice sezonului maturi.

 

Art.10
a) În clasament, columbofilul poate opta între a utiliza numele propriu sau o altă titulatură (pseudonim, tandem etc.).
În campionatul național participarea porumbeilor localului columbofil (columbodrom) este permisă cu condiția achitării cotizației de membru, separat câte una pentru fiecare participant.
b) Columbofilul are obligativitatea de a se supune necondiționat controlului antidoping al porumbeilor atât la concursurile interne cât și la concursurile externe, conform anexelor 22 și 23 din R.N.S.

 

 

Art.24 lit.e
Abaterea acceptată de la ora exactă, în plus sau minus, este de maxim 3 minute pentru fiecare 24 de ore de funcționare la ceasurile mecanice și de maxim 3 minute pentru fiecare concurs la ceasurile electronice.

 

Art.58 lit.c
În cazul în care un club îmbarcă într-un alt centru de îmbarcare, se întocmește un singur dosar de concurs.

 

Art.71 pct.III lit.b
Pentru realizarea normei AS FOND (1 an +Palmares) se introduce obligativitatea existenței a minim o etapa cu un parcurs de < 700 km.

 

Art.71 pct.III lit.i
Reintroducerea categoriei SUPER MARATON EXTREM, pentru realizarea căreia sunt necesare minim o etapă cu un parcurs de > 900km și minim o etapa cu un parcurs de > 1000km, total minim 1900km parcurși.

 

Art.24 – drepturile și obligațiile organizatorilor
Se abroga in totalitate.
Se înlocuiește cu:
Se aplică toleranța de distanță de +/-5%, pentru toate categoriile.

 

Art.25 – drepturile și obligațiile organizatorilor
……………..
Orice propunere de modificare sau de completare a prezentului regulament, bazată pe recomandările comitetelor de specialitate locale, trebuie să fie supus spre avizare Comitetului Național de Specialitate, Consiliului Director și apoi spre aprobare Adunării Generale.
În cazul în care, propunerea de modificare sau completare a prezentului regulament este formulată de către C.N.S., aceasta va fi supusă spre avizare Consiliului Director și apoi spre aprobare Adunării Generale.

 

 

PREŞEDINTE C.N.S.
Cristian BĂIAŞOIU

 

Click aici pentru download!